ScioŠkola Praha Holešovice – střední škola, s.r.o.

Kritéria 1. kola přijímacího řízení 2024

V přijímacím řízení v roce 2024 může uchazeč získat nejvýše 100 bodů na základě těchto částí přijímacího řízení:

 1. Výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky – 60 bodů
 2. Výsledků školní přijímací zkoušky – max. 40 bodů (1. a 2. fáze)

 

 

1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky

Z každého testu jednotné přijímací zkoušky může uchazeč získat nejvýše 50 bodů (tj. 50 bodů z matematiky a 50 bodů z českého jazyka). Ty budou na body v přijímacím řízení přepočteny dle následující tabulky: 

0-29 bodů v SOUČTU JPZ český jazyk + matematika

uchazeč nesplnil daný limit, tedy nesplnil podmínky přijímacího řízení

30-100 bodů v SOUČTU JPZ český jazyk + matematika

60 bodů v přijímacím řízení

 

 

2. Školní přijímací zkouška 

Školní přijímací zkouška se skládá ze dvou fází: 

První fáze školní přijímací zkoušky: MOTIVAČNÍ VIDEO

Zadání:

Natoč video o délce 3 minut, ve kterém se nám představíš, a nahraj ho dle návodu na našem webu do pátku 15. 3. 2024 do 23:59 min. Do přihlášky ke studiu v každém případě vyplň svou e-mailovou adresu, abychom s tebou mohli komunikovat – bude to důležité pro doručení videa směrem k nám.

Ve videu musíš být vidět - chceme tě poznat. 

Odpověz na otázky:  

Co tě baví? Jak trávíš svůj volný čas? Na čem ti v životě záleží? Jak využiješ volnost, kterou naše škola studentům dává? Co uděláš pro školu ty? A jak si představuješ sám sebe, až ti bude třicet? 

Kreativitě se meze nekladou…

Hodnocení 1. fáze: 

Hodnotící kritéria:

 • Dodržení zadání (0-4 body)
 • Máš zápal, něco tě zajímá (0-4 body)
 • Aktivita (0-4 body)
 • Kreativita (0-4 body)
 • Autenticita (0-4 body)

Uchazeči, kteří získají v každém z kritérií alespoň 2 body, budou seřazeni podle počtu bodů získaných v této části přijímacího řízení od nejvyššího počtu bodů k nejnižšímu. Uchazeči mohou za tuto fázi získat max. 20 bodů.

Do druhé fáze přijímacího řízení postoupí prvních 160 uchazečů s nejvyšším počtem bodů a každý další se stejným počtem bodů jako má 160. v pořadí. Ostatní uchazeči nesplnili kritérium 1. fáze školní přijímací zkoušky a do další fáze přijímacího řízení nepostupují. 

Výsledek 1. fáze školní přijímací zkoušky oznámíme uchazečům pomocí komunikačního systému DiPSy do 5. dubna 2024. Výsledky také zveřejníme na webových stránkách školy https://holesovice-stredni.scioskola.cz – uchazeči zde budou uvedeni pod kódem přiřazeným systémem DiPSy. Úspěšným uchazečům pošleme pozvánku na druhou fázi školní přijímací zkoušky.

 

Druhá fáze školní přijímací zkoušky: TÝMOVÁ AKTIVITA A ROZHOVOR

Druhá fáze školní přijímací zkoušky probíhá v jeden den. V části Týmová aktivita budeš pracovat v menším týmu 8-10 uchazečů na realizaci jednoduchého úkolu. Odpoledne tě čeká 15minutový rozhovor, kde si se dvěma našimi průvodci popovídáš o tom, jak se ti pracovalo v týmu a jak bys chtěl využít prostor, který naše škola nabízí. Bude nás zajímat tvá osobnost se zaměřením na tvou aktivitu, odpovědnost, motivaci k učení, obeznámenost s koncepcí naší školy, ochotu uklízet a to, jak by se ti dařilo ve škole, kde přebíráš odpovědnost za své vzdělávání.

Hodnocení 2. fáze: 

Hodnotící kritéria:

 • Sebereflexe (0-5 bodů)
 • Komunikace (0-5 bodů)
 • Týmová spolupráce (0-5 bodů)
 • Soulad s koncepcí Střední ScioŠkoly Holešovice (0-5 bodů)

Uchazeči mohou v druhé fázi školní přijímací zkoušky (týmová aktivita a rozhovor) získat max. 20 bodů. 

 

 

Celkové hodnocení přijímací zkoušky

 1. Ke vzdělávání ve Střední ScioŠkole Holešovice bude přijato prvních 80 uchazečů seřazených dle součtu bodů získaných ve všech částech přijímacího řízení. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů výsledek školní přijímací zkoušky, a to dle bodování kritérií v tomto pořadí: 1. Týmová spolupráce; 2. Soulad s koncepcí Střední ScioŠkoly Holešovice; 3. Sebereflexe. Pokud bude trvat rovnost bodů i poté, pořadí uchazečů určí los.
 2. Uchazeči, kteří nesplní požadovaný limit z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky nebo kteří neuspějí v 1. fázi školní přijímací zkoušky (Motivační video), nesplnili kritéria přijímacího řízení a nebudou ke studiu přijati. 
 3. Prospěch ze základní či jiné školy nebude zohledněn v žádné části přijímacího řízení. 

Celkový výsledek přijímacího řízení zveřejní 15. května škola na veřejně přístupném místě, na školních webových stránkách a v systému DiPSy.

Otázky a odpovědi

Jak budou hodnoceni cizinci?

Cizinci budou hodnoceni stejně jako uchazeči-občané České republiky, důležitá je však znalost českého jazyka umožňující další vzdělávání. Právo na úpravu pravidel mají ukrajinští žáci, kteří jsou držiteli víz dočasné ochrany. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru škola ověří u těchto žáků jednak posouzením videa, jednak posouzením komunikačních dovedností při týmové aktivitě a rozhovoru. Tito žáci mají na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce.

Potřebuji lékařské potvrzení?

Ne. Pro uchazeče o studium na gymnáziu nejsou stanoveny žádné zvláštní zdravotní požadavky. 

Jaké jsou termíny přijímacích zkoušek?

 • do 20. února 2024 podat přihlášku dle postupu viz prihlaskynastredni.cz. Nezapomeň do přihlášky uvést svou e-mailovou adresu.
 • do 15. března 2024: natočit video o sobě a dodat dle návodu (1. fáze školní přijímací zkoušky)
 • 12. dubna 2024: 1. termín jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
 • 15. dubna 2024: 2. termín jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky 
 • 16.-23. dubna 2024: týmová aktivita a rozhovor (2. fáze školní přijímací zkoušky). Každý uchazeč, který splní kritéria 1. fáze přijímacího řízení a postoupí do 2. fáze přijímacího řízení, od nás dostane pozvánku na konkrétní termín prostřednictvím informačního systému DiPSy nejpozději 14 dní před konáním zkoušky.
 • 29. a 30. dubna 2024: Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky (CERMAT). Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy, kde měli konat JPZ. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.
 • 14. května 2024 13-15h: Možnost pro uchazeče seznámit se s podklady pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.
 • 15. května 2024: zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Co když se zároveň hlásím i na Střední ScioŠkolu Žižkov? 

V takovém případě natočíš a pošleš video v 1. fázi školní přijímací zkoušky pouze jednou, bude vyhodnoceno na obou školách (hodnocení videa může být na obou školách stejné, ale nemusí). 

Pokud postoupíš do druhé fáze školní přijímací zkoušky na obou školách, tak Týmovou aktivitu a rozhovor budeš absolvovat pouze jednou. Místo, kde se bude druhá fáze školní přijímací zkoušky konat, ti sdělíme v pozvánce (hodnocení Týmové aktivity a rozhovoru konají obě školy, hodnocení může být na obou školách stejné, ale nemusí).