Pro uchazeče

Jsme čtyřletá střední škola s maturitou. Studenty vedeme k tomu, aby uvažovali o tom, co, jak a proč se učí.

Naše škola sídlí v kamenné budově, ve které probíhá denní prezenční studium po celý školní rok. Budova se nachází v Holešovicích. Činnost zahájíme v září 2024 a jsme akreditováni jako gymnázium.

Navazujeme na zkušenosti našich ostatních středních ScioŠkol.

 

 

 Přijímací řízení do prvního ročníku

Mám šanci se k vám dostat?

Naším cílem je tvoje studijní autonomie - schopnost převzít kontrolu a zodpovědnost nad vlastním učením. Šanci u přijímaček mají všichni uchazeči, kteří se chtějí učit a jsou ochotní se podílet na provozu školy.

 

Můžu se přijít do školy podívat?

Aktuálně to nelze, naše škola právě vzniká. Bude ale vycházet ze stejného konceptu jako střední ScioŠkola Žižkov

Můžeš si s námi přijít popovídat na besedu, která bude 16. 5. od 17:30 v prostorách školy Přívozní 2a (prostory jsou v rekonstrukci, takže trochu provizorní) anebo 21. 5. od 17:30 on-line přes Google Meet - více info o obou besedách viz Aktuality.

Jak mohu přihlášku podat?

Dle platné vyhlášky MŠMT existují tři způsoby, jak podat přihlášku. Vše je detailně popsáno na webové stránce 

prihlaskynastredni.cz

která je pravidelně aktualizována. Velmi preferujeme podání přihlášky elektronicky přes informační systém. Pokud přesto budete podávat papírovou přihlášku lze ji osobně nebo doporučeně doručit do 24. 5. na adresu:

  • Scio, Pobřežní 34, Praha 8, 18600

Prosíme, nezapomeňte do přihlášky uvést platnou e-mailovou adresu uchazeče - u našich přijímaček se bez ní neobejdete!

Z čeho se u vás dělají přijímací zkoušky?

Státní část tvoří Jednotná zkouška z českého jazyka matematiky (CERMAT testy).

Součástí školní přijímací části je odevzdání natočeného videa o sobě (1. část) a týmová aktivita (2. část).

Zde naleznete detailní popis

kritérií pro 2. kolo přijímacího řízení.

Co znamená, že mám natočit video o sobě?

Natoč video o délce 3 minut, ve kterém se nám představíš a nahraj ho dle návodu do soboty 8. 6. 2024 do 23:59 min. Do přihlášky ke studiu v každém případě vyplň svou e-mailovou adresu, abychom s tebou mohli komunikovat - to bude důležité pro doručení videa směrem k nám.

Ve videu musíš být vidět - chceme tě poznat. 

Odpověz na otázky:  

Co tě baví? Jak trávíš svůj volný čas? Na čem ti v životě záleží? Jak využiješ volnost, kterou naše škola studentům dává? Co uděláš pro školu ty? A jak si představuješ sám sebe, až ti bude třicet? 

Kreativitě se meze nekladou…

Jak nahrát hotové video na náš disk?

NÁVOD, jak nám poslat video zveřejníme na tomto místě nejpozději do 20. 5. 

Co znamená týmová aktivita a pohovor?

Druhá část školní části přijímací zkoušky probíhá v jeden den v naší škole.

V části Týmová aktivita budeš pracovat v menším týmu 8-10 uchazečů na realizaci jednoduchého úkolu.

Jak bude bodována jednotná přijímací zkouška (CERMAT)?

Z každého testu jednotné přijímací zkoušky může uchazeč získat nejvýše 50 bodů (tj. 50 bodů z matematiky a 50 bodů z českého jazyka). Ty budou na body v přijímacím řízení přepočteny dle následující tabulky: 

0-29 bodů v SOUČTU JPZ český jazyk + matematika

uchazeč*ka nesplnil*a daný limit, tedy nesplnil*a podmínky přijímacího řízení

30-100 bodů v SOUČTU JPZ český jazyk + matematika

60 bodů ve školním přijímacím řízení

Jaká jsou kritéria přijímacího řízení?

Kritéria 2. kola přijímacího řízení nalezneš na této stránce.

Kolik bodů mohu dostat za vysvědčení?

Prospěch ze základní či jiné školy v přijímacím řízení vůbec nezohledňujeme.

Jak tedy nakonec určíte, koho přijmete?

  1. Ke vzdělávání ve Střední ScioŠkole Holešovice bude přijato 62 uchazečů*ek seřazených dle získaných bodů ve všech částech přijímacího řízení. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů*ek výsledek školní přijímací zkoušky, a to dle bodování kritérií v tomto pořadí: 1. Týmová spolupráce; 2. Soulad s hodnotami a principy Střední ScioŠkoly Holešovice; 3. Sebereflexe. Pokud bude trvat rovnost bodů i poté, pořadí uchazečů*ek určí los.
  2. Uchazeči*ky, kteří*ré nesplní daný limit v části jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky a kteří*ré neuspějí v 1. části školní přijímací zkoušky Natoč video o sobě nebo v 2. části školní přijímací zkoušky Týmová aktivita, nesplnili*y kritéria přijímacího řízení a nebudou ke studiu přijati*y.
  3. Prospěch ze základní či jiné školy nezohledňujeme v žádné části přijímacího řízení.

Jak budou hodnoceni cizinci? 

Cizinci budou hodnoceni stejně jako uchazeči-občané České republiky, důležitá je však znalost českého jazyka umožňující další vzdělávání. Právo na úpravu pravidel mají ukrajinští žáci, kteří jsou držiteli víz dočasné ochrany. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru škola ověří u těchto žáků jednak posouzením videa, jednak posouzením komunikačních dovedností při týmové aktivitě a pohovoru. Tito žáci mají na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce.

Potřebuji lékařské potvrzení?

Ne. Pro uchazeče o studium na gymnáziu nejsou stanoveny žádné zvláštní zdravotní požadavky.

Jaké jsou termíny našeho přijímacího řízení?

Termíny 1. kola přijímacího řízení

Od 1. do 20. února 2024 se podávají přihlášky dle postupu viz prihlaskynastredni.cz. Preferujeme elektronické podání prostřednictvím informačního systému. Nezapomeňte do přihlášky uvést e-mailovou adresu uchazeče.

Do 15. března 2024: natočit video o sobě a dodat dle návodu (1. fáze školní přijímací zkoušky)

12. dubna 2024: 1. termín jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky

15. dubna 2024: 2. termín jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky 

16. - 23. dubna 2024 týmová aktivita a pohovor (2. fáze školní přijímací zkoušky). Každý uchazeč, který splní kritéria 1. fáze přijímacího řízení a postoupí do 2. fáze přijímacího řízení, od nás dostane pozvánku na konkrétní termín prostřednictvím informačního systému DiPSy nejpozději 14 dní před konáním zkoušky.

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky budou (CERMAT) budou 29. 4. a 30. 4. 2024. Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy, kde měli konat JPZ. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

14.5. 13-15h Možnost pro uchazeče seznámit se s podklady pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

15. 5. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Termíny 2. kola přijímacího řézení

  • Od 20. května 2024 – V DIPSY uvidíte kompletní seznam škol, které vypisují volná místa ve 2. kole včetně kapacit oborů.
  • Do 24. května 2024 – podáváte přihlášky do 2. kola stejně jako v kole prvním, tedy až 3 přihlášky seřazené dle priority podané buď plně digitálně přes DIPSY, hybridně výpisem z DIPSY či plně papírově.
  • Od 8. do 12. června 2024 – Proběhne školní přijímací zkouška.
  • 20. června 2024 od 13 do 15 hod. – Máte ve škole možnost po předchozí domluvě nahlédnout do spisu.

21. června 2024 – Zveřejníme výsledky (v DIPSY, na webu a úřední desce školy).

Zajímají tě kompletní kritéria přijímacího řízení?

Zde najdeš stránku, na níž jsou podrobně popsána Kritéria 2. kola přijímacího řízení na Střední ScioŠkolu Holešovice 2024.

Je na ní detailně popsáno, z čeho se přijímací zkoušky skládají, jaké je zadání pro školní přijímací zkoušku a jaká jsou kritéria hodnocení. Je zde také odkaz na postup na vytvoření a nahrání videa, které je součástí školní přijímací zkoušky.