ScioŠkola Praha Holešovice – střední škola, s.r.o.

Kritéria 2. kola přijímacího řízení 2024

V přijímacím řízení v roce 2024 může uchazeč*ka získat nejvýše 100 bodů na základě těchto částí přijímacího řízení:

 1. Výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky – 60 bodů
 2. Výsledků školní přijímací zkoušky – max. 40 bodů (1. a 2. fáze)

 

1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky

Z každého testu jednotné přijímací zkoušky může uchazeč*ka získat nejvýše 50 bodů (tj. 50 bodů z matematiky a 50 bodů z českého jazyka). Ty budou na body v přijímacím řízení přepočteny dle následující tabulky: 

0-29 bodů v SOUČTU JPZ český jazyk + matematika

uchazeč*ka nesplnil*a daný limit, tedy nesplnil*a podmínky přijímacího řízení

30-100 bodů v SOUČTU JPZ český jazyk + matematika

60 bodů v přijímacím řízení

 

 

2. Školní přijímací zkouška 

Školní přijímací zkouška se skládá ze dvou fází: 

První část školní přijímací zkoušky: MOTIVAČNÍ VIDEO O SOBĚ

Zadání:

Natoč video o délce 3 minut, ve kterém se nám představíš, a do soboty 8.6. 2024 do 23:59 min nám ho pošli. NÁVOD, jak nám video poslat, nalezneš na tomto místě nejpozději do 20. 5. 2024.

Do přihlášky v každém případě vyplň svou e-mailovou adresu, abychom s tebou mohli komunikovat - důležité i pro doručení videa směrem k nám.

Ve videu musíš být vidět - chceme tě poznat. 

Odpověz na otázky:  

 1. Co tě baví? Jak trávíš svůj volný čas?
 2. Proč se hlásíš právě na naši školu?
 3. Jak využiješ volnost, kterou naše škola studentům*kám dává? Jakým tématům se ve škole budeš chtít věnovat?
 4. Co uděláš pro školu ty? 
 5. A jak si představuješ sám*sama sebe, až budeš ze školy po maturitě odcházet? 

Kreativitě se meze nekladou, buď sám*sama sebou…

Kritéria:

 • Dodržení zadání (0 - 15 bodů)
  • délka videa 3 minuty (maximálně +/- 1 minuta) (0 nebo 5 bodů)
  • zodpovězení všech otázek (0 - 5 bodů)
  • uchazeč*ka je na videu vidět (0 nebo 5 bodů)
 • Soulad s hodnotami a principy ScioŠkol (0 nebo 5)
  • uchazeč*ka ve videu prokáže, že rozumí a chápe princip fungování ScioŠkoly a její hodnoty

Hodnocení 1. části: 

Uchazeči*ky mohou v 1. části školní přijímací zkoušky získat max. 20 bodů. Uchazeči*ky musí pro přijetí získat v každém z kritérií alespoň 1 bod. Ostatní uchazeči*ky nesplnili*y kritérium 1. části přijímacího řízení Natoč video o sobě a nebudou tedy přijati*y ke studiu.

 

Druhá část školní přijímací zkoušky: TÝMOVÁ AKTIVITA 

Druhá část přijímací zkoušky probíhá v průběhu jednoho dne v naší škole. V části Týmová aktivita budeš pracovat v menším týmu 8-15 uchazečů na realizaci jednoduchého úkolu.

Kritéria pro hodnocení týmové aktivity:

 • Sebereflexe (0-5 bodů)
 • Zpětná vazba (0-5 bodů)
 • Týmová spolupráce (0-5 bodů)
 • Komunikace (0-5 bodů)

Hodnocení 2. části: 

Uchazeči*ky mohou v 2. části školní přijímací zkoušky (týmová aktivita) získat max. 20 bodů. Uchazeči*ky musí pro přijetí získat v každém z kritérií alespoň 3 body. Ostatní uchazeči*ky nesplnili*y kritérium 2. části přijímacího řízení Týmová aktivita a nebudou tedy přijati*y ke studiu.

Celkové hodnocení přijímací zkoušky

  1. Ke vzdělávání ve Střední ScioŠkole Holešovice bude přijato 62 uchazečů*ek seřazených dle získaných bodů ve všech částech přijímacího řízení. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů*ek výsledek školní přijímací zkoušky, a to dle bodování kritérií v tomto pořadí: 1. Týmová spolupráce; 2. Soulad s hodnotami a principy Střední ScioŠkoly Holešovice; 3. Sebereflexe. Pokud bude trvat rovnost bodů i poté, pořadí uchazečů*ek určí los.
  2. Uchazeči*ky, kteří*ré nesplní daný limit v části jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky a kteří*ré neuspějí v 1. části školní přijímací zkoušky Natoč video o sobě nebo v 2. části školní přijímací zkoušky Týmová aktivita, nesplnili*y kritéria přijímacího řízení a nebudou ke studiu přijati*y.
  3. Prospěch ze základní či jiné školy nezohledňujeme v žádné části přijímacího řízení. 

  Celkový výsledek přijímacího řízení zveřejní 21. června škola na veřejně přístupném místě, na školních webových stránkách https://holesovice-stredni.scioskola.cz/ a v systému DiPSy.

  Jaké jsou termíny přijímacích zkoušek?

  • Od 20. května 2024 – V DIPSY uvidíte kompletní seznam škol, které vypisují volná místa ve 2. kole včetně kapacit oborů.
  • Do 24. května 2024 – podáváte přihlášky do 2. kola stejně jako v kole prvním, tedy až 3 přihlášky seřazené dle priority podané buď plně digitálně přes DIPSY, hybridně výpisem z DIPSY či plně papírově.
  • Od 8. do 12. června 2024 – Proběhne školní přijímací zkouška.
  • 20. června 2024 od 13 do 15 hod. – Máte ve škole možnost po předchozí domluvě nahlédnout do spisu.
  • 21. června 2024 – Zveřejníme výsledky (v DIPSY, na webu a úřední desce školy).

  Otázky a odpovědi

  Jak budou hodnoceni cizinci?

  Cizinci*ky budou hodnoceni*y stejně jako uchazeči*ky-občané České republiky, důležitá je však znalost českého jazyka umožňující další vzdělávání. Právo na úpravu pravidel mají ukrajinští*ské žáci*kyně, kteří*ré jsou držiteli*ky víz dočasné ochrany. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru škola ověří u těchto žáků*yň jednak posouzením videa, jednak posouzením komunikačních dovedností při týmové aktivitě a pohovoru. Tito*tyto žáci*kyně mají na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce.

  Potřebuji lékařské potvrzení?

  Ne. Pro uchazeče o studium na gymnáziu nejsou stanoveny žádné zvláštní zdravotní požadavky. 

  Co když se zároveň hlásím i na Střední ScioŠkolu Žižkov? 

  Přijímací řízení se konají zcela odděleně. Postupuj tedy vždy v souladu s podmínkami přijímacího řízení té které školy.